Årsmøte – innkalling og saksliste

Tidspunkt

 • onsdag 6. mars 2019 kl. 18.30 CET

Sted

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent,  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens nye organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer, 2 person fra 2019
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  6. Valgkomité med leder og 1 medlem/ leder for neste årsmøte